Joukahainen > Ohjeita > Liput

Sanan käyttöalaan liittyvät liput

Kaikkien sanaluokkien sanoihin voidaan liittää yksi tai useampi käyttöalalippu.

ala: atk
Tietotekninen termi tai nimi, jota ei juurikaan käytetä yleiskielessä.
ala: biologia, maantiede ja geologia
Biologian, maantieteen tai geologian termi tai nimi, jota ei juurikaan käytetä yleiskielessä.
ala: ihmistieteet
Humanististen tieteiden tai yhteiskuntatieteiden termi tai nimi, jota ei juurikaan käytetä yleiskielessä. Ei kasvatustieteen termejä.
ala: kasvatustiede
Kasvatustieteellinen termi tai nimi, jota ei juurikaan käytetä yleiskielessä.
ala: lääketiede
Lääketieteellinen termi tai nimi, jota ei juurikaan käytetä yleiskielessä.
ala: matematiikka, fysiikka ja kemia
Matematiikan, fysiikan, kemian tai läheisten insinööritieteiden termi tai nimi, jota ei juurikaan käytetä yleiskielessä.
ala: organisaatiot ja tuotemerkit
Yrityksen, yhdistyksen tai viraston nimi tai tuotemerkki, joka tällä hetkellä on suhteellisen tunnettu, mutta saattaa jäädä nopeasti pois käytöstä. Yleensä erisnimi (vaatii erisnimilipun), mutta joskus myös yleisnimi.
ala: puhekieltä tai murretta
Puhekielinen tai murteellinen sana.
ala: sivistyssana
Sivistyssana.
ala: vanhaa kieltä
Sana on vanhaa, ei enää aktiivisessa käytössä olevaa kieltä.
ala: vieraskielinen sana
Sana on vieraskielinen nimi.
mahdollisesti loukkaava tai alatyylinen
Sanaa pidetään yleisesti loukkaavana tai alatyylisenä, eikä sitä kannata käyttää asiatekstissä muuten kuin tyylikeinona tai sitaatissa. Loukkaavuus on subjektiivista, joten tämän lipun käyttö tulee rajata vain selkeisiin tapauksiin.

Erisnimien luokitusliput

Jos substantiivi on erisnimi, sille on laitettava vähintään yksi erisnimilippu. Erisnimilippuja voi laittaa tarvittaessa useampiakin, jos sama sana on esimerkiksi sukunimi ja paikannimi. Mikäli sana on sekä yleisnimi että erisnimi, on siitä tehtävä kaksi erillistä tietuetta.

erisnimi: etunimi
Sana on etunimi.
erisnimi: paikannimi
Sana on paikannimi.
erisnimi: sukunimi
Sana on sukunimi.
erisnimi: luokittelematon erisnimi
Sana on erisnimi, mutta ei mikään edellä mainituista.

Taipumattomien sanojen luokitusliput

Taipumattomien sanojen luokkaan lisätyille sanoille on asetettava vähintään yksi seuraavista luokituslipuista:

huudahdussana
Sana on huudahdussana.

Yhdyssanojen muodostamista ohjaavat liput

ei sallittu yhdyssanan alkuosana
Tämä sana ei voi olla yhdyssanan alkuosana. Lippu periytyy johdoksiin ja yhdyssanoihin.
ei sallittu yhdyssanan jälkiosana
Tämä sana ei voi olla yhdyssanan jälkiosana. Lippu periytyy johdoksiin ja yhdyssanoihin.
ei sallittu yhdyssanan osana
Sama kuin "ei sallittu yhdyssanan alkuosana" + "ei sallittu yhdyssanan jälkiosana". Toisin sanoen tämä lippu estää sanan käytön yhdyssanoissa kokonaan.
vain yhdyssanan jälkiosana
Tämä sana voi esiintyä vain yhdyssanan jälkiosana. Lippu periytyy johdoksiin ja yhdyssanoihin.
paikannimen jälkiliite
Tämä sana voi toimia jälkiosana yhdyspaikannimissä. Esimerkiksi sanasta "pelto" voidaan muodostaa paikannimi "Mattilanpelto".

Statusliput

Nämä liput kuvaavat sanatietueen tilaa. Mahdollisesti tulevaisuudessa nämä korvataan erillisellä status-kentällä. Korkeintaan yksi näistä lipuista saa olla kerrallaan valittuna.

siirretty
Kyseessä on periaatteessa oikea sana, mutta tätä tietuetta ei enää tarvita koska jotain seuraavista (kommenteista on käytävä ilmi mitä) on tapahtunut:
  • Sanalla oli väärä sanaluokka, ja se on siirretty toiseen tietueeseen.
  • Sanan isojen kirjainten käytössä oli virheitä, ja se on siirretty toiseen tietueeseen.
  • Sana on oikein, mutta se muodostuu myös automaattisesti yhdyssanana muista sanoista.
  • Sana on oikein, mutta se muodostuu johtamalla toisesta sanasta.
  • Sana on oikein, mutta se muodostuu kirjoitusasuna toisesta sanasta.
virheellinen sana
Sana on kirjoitusasultaan (muuten kuin isojen kirjainten käytön osalta) väärin, tai se on täysin virheellinen sana. Yleensä kyse on virhetallennuksesta.

Sanojen johtamiseen liittyvät liput

ei lAinen-johdosta
Sana on paikannimi, josta ei voi johtaa asukkaan nimeä lAinen-johtimella. Tätä tarvitaan hyvin harvoin, käytännössä ainoastaan sanoille Suomi, Ruotsi ja Venäjä.
ei mAinen-johdosta
Sana on yleisnimi, josta ei voi johtaa adjektiivia mAinen-johtimella. Tätä lippua ei vielä ole tarvittu missään.
inen-johdin aina sallittu
Sana on yleisnimi, josta voi johtaa adjektiivin inen-johtimella muutenkin kuin yhdyssanoissa, esimerkiksi "suola" -> "suolainen". Tämä lippu toimii vain substantiiveilla sekä adjektiiveilla, joilla on lippu "sana on myös substantiivi".
inen-johdin ei koskaan sallittu
Sana on yleisnimi, josta ei voi johtaa adjektiivia inen-johtimella edes yhdyssanoissa, esimerkiksi "toti" -> "totinen" (merkitys muuttuu).

Sanojen taivutukseen liittyvät liput

ei taivu vertailumuodoissa
Sana on adjektiivi, joka ei taivu vertailumuodoissa.
ei yksikkömuotoja
Sana on substantiivi, joka esiintyy ainoastaan monikkomuodoissa. Sanatietue on kuitenkin aina yksikön nominatiivissa, vaikka se ei olisi oikea sana (esimerkiksi "*läksiäinen : läksiäiset"). Sanan vartalo sallitaan yhdyssanan määriteosana, mutta ei yksikön taivutusmuodoissa (esimerkiksi "housu|puku" tunnistuu mutta "housun|nappi" ei).
paikannimi: taipuu sisäpaikallissijoissa
Sana on paikannimi, joka tavallisesti taipuu sisäpaikallissijoissa (esimerkiksi "Helsingissä").
paikannimi: taipuu ulkopaikallissijoissa
Sana on paikannimi, joka tavallisesti taipuu ulkopaikallissijoissa (esimerkiksi "Tampereella").
sitaattilaina
Sana on sitaattilaina.
vokaalisointu: etuvokaalipäätteet (yäö)
Sanan taivutuspäätteissä käytetään etuvokaaleita.
vokaalisointu: takavokaalipäätteet (uao)
Sanan taivutuspäätteissä käytetään takavokaaleita.
persoona: vain yksikön 3.
Sana on yksitekijäinen verbi, eli se ei taivu persoonamuodoissa. Esimerkki "ukkostaa".
persoona: vain yksikön tai monikon 3.
Verbi, joka taipuu vain kolmannen persoonan muodoissa. Esimerkki "sataa".

Etuliitteiden liput

nimisanan etuliite
Etuliitettä voi käyttää substantiivin tai partisiipin edessä.
laatusanan etuliite
Etuliitettä voi käyttää adjektiivin tai -minen-substantiivijohdoksen edessä.
teonsanan etuliite
Etuliitettä voi käyttää verbin edessä.
teonsanan nimi- tai laatusanajohdoksen etuliite
Etuliitettä voi käyttää verbistä johdetun substantiivin tai adjektiivin edessä. Tätä lippua ei saa käyttää yhdessä edellä olevien lippujen kanssa.
aluetta tarkentava etuliite
Etuliite voi liittyä paikannimeen niin, että sekä etuliite että varsinainen nimi kirjoitetaan isolla alkukirjaimella: "Kaakkois-Suomi". Tätä lippua voi käyttää etuliitteiden lisäksi myös substantiiveilla ja adjektiiveilla.

Sovelluskohtaiset liput

Koska Joukahaisessa säilytettävästä tiedosta on tarkoitus tehdä mahdollisimman sovellusriippumatonta, näitä lippuja ei kannata käyttää silloin kun sovellusriippumattomat liput ajavat saman asian.

ei kuulu indeksointisanastoon
Sana ei kuulu Sukija-ohjelman sanastoon.
ei kuulu oikolukusanastoon
Sana ei kuulu oikolukuohjelmassa tarvittavaan sanastoon. Mikäli pystyt, valitse sopiva käyttöalaan liittyvä lippu sen sijaan että käytät tätä lippua. Tavallisille sanoille tämä lippu on tarpeeton, tätä tarvitaan lähinnä väärin kirjoitetuille sanoille jotka kuitenkin halutaan mukaan Sukija-ohjelman sanastoon.

Muut liput

sana on myös substantiivi
Sana on adjektiivi, joka sellaisenaan on myös substantiivi.
sekoittuu helposti yleisempään sanaan
Sana on oikein mutta harvinainen, ja se esiintyy usein jonkin yleisemmän sanan kirjoitusvirheenä.
tyypillinen kielivirhe
Sana on virheellinen, mutta usein käytetty muoto jostain toisesta sanasta.
vaatii selvennystä
Sanatietueessa on jotain epäselvää tai korjattavaa.

Creative Commons License Tämän sivun sisältö on käytettävissä GPL 2.0 -lisenssillä, tai vaihtoehtoisesti Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 -lisenssillä. Käyttö ja levitys on sallittu myös molempien mainittujen lisenssien uudempien versioiden ehdoilla.